Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázky ke zkoušce z ŘP2

25. 2. 2008

Otázky jsou platné od LS 2007/2008:

1. Význam římského práva, jednotlivé okruhy vlivu římského práva, významní římští právníci a romanisté

2. Jednotlivá vývojová období soukromého práva římského

3. Poznávací prameny (právní památky) římského práva v době předklasické a klasické

4. Justiniánova kodifikace a její význam

5. Barbarské zákoníky a byzantské právní památky

6. Formální prameny římského práva v době království a republiky

7. Formální prameny římského práva v době prinicpátu a dominátu

8. Význam pontifikální interpretace a klasické římské právní vědy

9. Ústavní orgány významné pro vývoj soukromého práva - praetor peregrinus a urbanus

10. Ústavní orgány významné pro vývoj soukromého práva - senát

11. Ústavní orgány významné pro vývoj soukromého práva - císař

12. Glosátorská a komentátorská škola

13. Usus modernus pandectarum

14. Historickoprávní škola a přirozenoprávní kodifikace 19. století a vliv římského práva na součastné kodifikace občanského práva

15. Recepce římského práva v českých zemích (významné právní památky recepce ŘP)

16. Základní vývojová stádia římského procesu civilního (legisakční, formulový, extra ordinem), soudní soustava, personální obsazení, základní zásady a soudní principy

17. Základní stádia formulového procesu (formule a její náležitosti, litiskontestace, řízení apud iudicem, rozsudek, význam promlčení)

18. Exekuce

19. Mimořádné procesní prostředky magistrátské - missio in possessionem, interdikt, stipulace, restitutio in integrum

20. Právo osob - právní postavení otroků  a propuštěnců, manumissio, promissio iurata liberti, peculium, favor libertatits, postavení dítěte otrokyně, postliminium

21. Právo osob - peregrini a římští občané sui iuris (soukrová a veřejná práva římských občanů, postavení patera familias, status civitatis, libertatis a familiae)

22. Právo osob - postavení dospělých osob alieni iuris (peculium castrensae, tutela mulierum, mancipium)

23. Právo osob - postavení nedospělých osob a osob s omezenou způsobilostí k právím úkonům, tutela impuberum, cura, actio legis Plaetoriae

24. Právo osob - právnické osoby - římské obce, stát, korporace, nadace, hereditas iacens

25. Příbuzenské vztahy agnátské a kognátské, druhy a stupně

26. Patria potestas, její obsah a nositel

27. Vznik  a zánik patria potestas

28. Vztahy mezi rodiči a dětmi, peculium castrensae, adopce a arrogace, SC Macedonianum

29. Matrimonium cum in manu conventione a sine in manu conventione, vznik, základní práva a povinnosti manželů

30. Překážky uzavření manželství

31. Majetkové právo manželské, arrha sponsalicia, dos, pacta dotalia a donatio ante nuptias

32. Zánik manželství - formy a následky, právní postavení vdov, lex Voconia a annus luctus

33. Mimomanželské formy soužití, konkubinát a kontubernium, právní postavení nemanželských dětí, legitimizace

34. Právní jednání, pojem a druhy

35. Projev vůle a jeho formy a náležitosti, otázka konkludentnosti a mlčení

36. Vědomý nesoulad mezi vůlí a projevem - dolus, vis ac metus, simulovaný a dissimulovaný právní úkon

37. Nevědomý nesoulad mezi vůlí a projevem

38. Formální a obsahové náležitosti právního jednání

39. Vedlejší ustanovení právního jednání - podmínky

40. Vedlejší ustanovení právního jednání - dies a modus

41. Zastoupení přímé a nepřímé

42. Definice věci, základní rozdělení věcí

43. Res extra commercium, res nullius a res omnium communes

44. Věci jednoduché a složité, dominium dormiens, věc hromadná, pertinence a součást věci

45. Věcná práva, jejich dělení, vznik a zánik věcných práv

46. Vlastnické právo a jeho druhy

47. Omezení vlastnického práva (veřejný zájem, sousedská práva)

48. Mancipace, injurecesse a tradice

49. Originární nabytí vlastnického práva (okupace, nález pokladu, akcese, specifikace, nabytí plodů)

50. Nabytí od státu, zákonem a úředním výrokem

51. Vydržení

52. Longi temporis praescriptio a mimořádné vydržení

53. Právní ochrana vlastníka pomocí žalob in rem

54. První ochrana vlastníka pomocí jiných žalob než žalob in rem

55. Držba a její znaky

56. Nabytí a zánik držby

57. Právní ochrana držby

58. Věcná práva k věci cizí - pojem, hlavní znaky, stručná charakteristika

59. Služebnosti polní

60. Služebnosti domovní

61. Usus a ususfructus - vznik, zánik, význam, práva a povinnosti usufruktáře, právní ochrana usufruktáře

62. Superficies, emphyteusis

63. Věcná záruční práva - hypotheca, pignus, fiducia

64. Obligace - pojem, předmět, úroky a jejich právní úprava

65. Vznik obligace z kontraktu, náležitosti a formy kontraktního jednání, pactum de contrahendo, kauzální  a abstraktní smlouvy, smlouvy ve prospěch třetího

66. Vznik obligace z deliktu, předpoklady vzniku delitku (formy jednání a zavinění), actiones rei persecutoriae, actiones poenales, actiones mixtae, actiones vindictam spirantes

67. Zánik obligace - plnění, plnění jinou osobou než dlužníkem, plnění jiné osobě než věřiteli, prodlení věřitele, prodlení dlužníka

68. Zánik obligace jinak než splněním - prominutí dluhu, novace, cesse, compensatio, jiné důvody zániku obligace

69. Převod obligace, utvrzení obligace, pluralita subjektů

70. Smlouvy a jejich rozdělení - stricti iuris a bonae fidei, formální a bezforemné, reálné a konsenzuální, pojem a druhy

71. Kontrakty verbální a literární - sponsio, stipulatio, dotis dictio, iurata promissio operarum

72. Mutuum a commodatum

73. Depositum a pignus

74. Innominátní kontrakty, smlouvy vetešnická a směna

75. Smlouva kupní (trhová) - obecné znaky, práva a povinnosti stran, zásada periculum est emptoris

76. Smlouva kupní (trhová) - odpovědnost za vady, evikční princip, vedlejší ustanovení u kupní smlouvy

77. Smlouva nájemní - obecné znaky, locatio conductio operis a operarum

78. Smlouva nájemní - locatio conductio rei a Lex Rhodia de iactu

79. Societas a mandatum

80. Kvazikontraky a kvazidelikty

81. Pacta - donatio, transactio, receptum, aleatorní smlouvy, negotiorum gestio

82. Furtum, rapina

83. Damnum iniuria datum, iniuria

84. Dědické právo - římský testament, jeho vývoj a formální náležitosti

85. Římský testament - jeho obsahové náležitosti, neplatnost a zrušení testamentu

86. Zůstavitel a dědic, testamenti factio, delace, heredes sui et neccessarii, hereditas iacens

87. Intestátní posloupnost předjustiniánská

88. Intestátní posloupnost císaře Justiniána

89. Intestátní posloupnost po propuštěncích a osobách in mancipium, mimořádná posloupnost dědická

90. Formální a materiální práva neopominutelných dědiců, dědická substitiuce a dědická sukcese

91. Právní ochrana dědice, dědic civilní  a bonorum possesio, spoludědictví a kolační povinnost

92. Legatum a fideikomissum

93. Univerzální fideikomissum a mortis causa donatio

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář